DZIKIR SEGITIGA EMAS

ADIM

Assalamu`alaikum Wr.Wb
Bismillah hirohmanirrohim
Alhamdulillah hirobbil alamin, segala puji bagi alloh SWT, yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian, sholawat serta salam kita hatur kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati sesepuh KOS , saudaraku dan sedulurku semua yang saya hormati pula. Izikan sekali lagi saya disini untuk memposting amalan Dzikir Agung Wong Tani.

Deskripsi :

I. Pendahuluan :
Dzikir ini meliputi 3 komponen permohonan
a. (sholawat, tahmid, takbir, Tahlil dll) pada doa ini kita bersifat memuji kebesaran Asma Alloh serta utusanNya,
b. (Tawasul/ pemberian hadiah/ Pemohonan batuan Doa/ mohon penyaksian) kepada para leluhur hujatul islam dari berbagai latar belakang serta para leluhur tanah jawa, tawasul ini diharapkan para auliyaillahita`ala memberi hadiah kepada sang pembaca atau mereka akan membatu kita dalam permohonan ini serta memberikan berbagai barokah yang di miliki masing2 leluhur disini terdapat lebih 50 kekasih Alloh SWT. Yang akan kita mintai perantara / barokah/bantuan dlm berbagai hal dalam doa` ini, dalam proses membaca sebagian besar wali-wali alloh akan datang berada disekitar kita untuk turut medoakan kita pada saat itu juga terutama bagi yang sudah istiqomah. Kenapa tawasulnya kok begitu banyak? Karena mereka2 adalah wali alloh yang telah banyak mengarang dan menyusun berbagai keilmuan dari berbagai sisi dan dimensi, insyaalloh tanpa kita belajar ilmunya kita akan mendapatkan secara langsung wali-wali alloh tersebut ilmu tersebut tanpa kita minta amin3x.
c. (Sholat wajib, sholat sunnah nawafil, Tobat, Lidafil bala`, Birrul walidain dll) disini sholat merupakan ujung tingkat tinggi dalam berdoa yaitu sholat di mana setelah kita memuji Alloh yang telah digariskan adalah hanya melalui sholat juga bersamaan kita minta sarana bantuan kepada leluhur Wali Alloh baik di wilayah tanah arab dan wali Nusantara RI untuk membawa doa kita pada sisi Alloh SWT. Jadi sholat merupakan ujung dari segala doa.
Dari semua itu kami menyimpulkan sebagai Dzikir Segitia Emas, karena antara sisi satu dengan yang lainnya saling menguatkan untuk membetuk segitiga trapezium menuju Alloh SWT.
II. Nama :
Asmak ini diberi nama cukup istimewa karena amalan ini adalah warisan dari beberapa guru yang kemudian saya simpulkan dan diringkas serapi-rapinya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Termasuk didalamnya terdapat Dzikrul Ghofilin dari Mbah Khamid, Gus Miek, Mbah siddiq, serta dari kyai-kyai lain yg tidak bisa di sebut satu persatu.

III. Proses Peyusunan
Dzikir ini disusun layak lahirnya seorang bayi, perlu perawatan diuji lalu dirasakan di telaah manfaat dan faedahnya di dilihat latar belakang setiap kalimat setiap wali-wali alloh yang dikirimi fatikha serta kitab-kitab, doa dan asma-asma yang telah di karang oleh mereka sampai pada dampak langsung posisi kita di akhirat pada saat sidang ila yaumil qimayah sampai perjalanan sidratul muntaha. Karena memang begini tidak serta merta tersusun langsung jadi seperti ini dulu hanya poit A-E lalu Dzikrul Ghofilin kemudian meningkat tambah banyak dan insyaalloh mentok sampai disini tingkat paling tinggi.
Butuh 2 tahun untuk merampungkannya selesai pada tahun 2003 meskipun tidak pernah saya tulis dalam lembaran apapun. Pada tahun 2010 bulan juli ada tambahan 2 asmak pada poin M dan N yang saya ambil sesepuh di ASR mencari ridho alloh SWT. Di LASKAR KWAngen ini.
sebagian kecil Dzikir ini sudah saya blow up di ‘posting asmak warisan dua Guru’ beberapa bulan yang lalu.

IV. Cara membaca
Amalan ini dibaca setelah sholat maghrib sampai isya, untuk membaca Dzikir ini membutuhkan waktu 80 menit jika sudah hafal kalau dalam tahap pertama bisa sampai 2 jam + sholat sunnahnya, jelas membutuhkan waktu luang bagi sedulur yang hendak mengamalkannya, apalagi dijaman serba ruwet bin mumet benar-benar harus bisa mendisiplinkan waktu, apabila tidak ada waktu silahkan diamalkan diatas jam 9 malam. Sedulur bisa membacanya sekali saja seumur hidup atau hanya untuk mencoba silahkan, sedulur bisa membuat amalan ini sebagai koleksi lemari atau sekedar dibaca juga tidak apa-apa.

V. Tujuan
Tujuan mengamalkan Dzikir ini tidak lain hanya untuk mencari ridho alloh SWT. Sama sekali tidak ada terlintas /terbesit untuk mengharap kesaktian karena manusia sudah sakti bin mandraguna.

Selamat membaca semoga bermanfaat :

VI. Dzikir Segita Emas
Bismillahirrohmanirrohim
A. Istighfar 11 x
B. Subhanalloh 33 x
C. Allohu akbar 33 x
D. Alhamdulillah 33 x
E. Lailaha illalloh 100 x
F. Baca QS (Tha`ha /20:39). 3X
“Wa`alqoitu alaika mahabbatamminni walitus na`a ala ainin”
G. Bismillahirrohmanirrohim. Wabimu`jizati Wabikaromati Wabibarokati Wabissafa`ati rosulillah Nabiyulloh Isa Khidir Sulaiman Alfatikha …3X
H. Ayat Kursi … 3X
I. Sollallohu ala Muhammad 11 X
J. Bismillahimasyaalloh 7 X
K. La haula wala quwata illabillah 1 X
L. Bismillahirrohmanirrohim 11 X
M. Inna kuwwatih nakaban nata kitaban nata 11 x
N. Inna kuwwatih nakatahta kitaban nata lailahaillalloh bi idznillah illa haula wala quwata illa billah 3 x
O. Tawasul
1. Ila hadrotin 1. Nabi mustofa muhammad sollallohu alaihi wasallam 2. Tsumma ila hadroti sayyidisy-syaikh abdul qodir zaelani 3. wasayyidisy-syaikh abi khamid muhammad al-ghozalie 4. wasayyidisy-syaikh habibi abdi alwi al-haddad rodiyallohu anhu lahumul fatikha …(50x) setiap 10 kali diulang ilahadroti …dst.
2. Doa ‘Allohumma inna nas`aluka bihaqil fatikhatil muaddlomatil wasab il matsani antaf tahalana bikulli khoir wa`an tatafadlolana alaina likulli khoir wa antu amilana mu amalaka bi ilmil khoir wa`antahfadlona fi adyanina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ahbabina wa ashabina min kulli mihnatin wafitnatin wa bu’sin wadhoirin innaka waliyu likulli khoir wamutafaddilu likulli khoir wamu`din likulli khoir birohmatika ya arhamarrohimin wasollahlu ala sayidina muhammadin waala ali wasohbihi wasallam walhamdulillah hirobbil alamin.
3. Huwallohu lailahaillalloh huwararrohmanu jalla jalalu Arrohimu jalla jalalu…( baca asmaul khusna… ila akhir setiap asma di akhiri dengan lafad “jalla jalalu) 1x
4. Robbana atina fiddunya hasanah wafil a-khiroti hasanah wakina adzabannar 10X (doa sapu jagat)
5. Alladzi lamyalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad laitsa kamislihi syai`un fil ardli wala fissama`I wahuwas sami`ul alim 1 x
6. Ila hadroti jami`il ambiya`I wal mursalin wa`ulil azmi minarrusuli wajami`il malaikatil muqorrobin alaihimussolatu wassalam lahumul fatikha …1x
7. Allohumma sholli ala sayyidina jibril Wasayyidina mikail Wasayyidina isrofil, Wasayyidina ijro`il, wahamalatil arsy, wa’alal malaikatil muqorrobin wa`ala jami`il ambiya`I walmursalin solawatullohi wasalamuhu alaihim ajma`in 1x
8. Astaghfirulloh hal adhim 100x
9. Ila hadrotissyafi`ina sayyidissadati muhammadin sholallohu alaihi wasallam wa`ala alihi wasobbih, wakhususon ahlil badri minal muhajirina wal ansori rodiyallohu anhum ajma`in, wajami`i atba`ihi wasyuhada`I wajami`il ambiya`I wal mursalin wajami`il auliya`i wal ulama`I wassyuhada`I was sholihin sholawatullohi wasamuhu alaihim ajma`in walmusonnifina wamuallifina wajududina wajaddatina waaba ina waummahatina faman lahu huqukun alaina ghofarullohu lana lahumul fathika …1 x
10. Ila hadroti bachkrissyafa`ati sayyidina mahbubi muhammadin sollallohu alaihi wasallam lahumul fatikha ..1x
11. Ila hadroti nabiyina khadiri abi abbas balyan bin malkan alaihissalam lahumul fatikha ..1x
12. Ila hadroti 1. sultoni auliya`I auwali sayyidisy syababi ahli jannati sibti khoiri bariyyah, 2. abi Mummadin sayyidina khasani aliy ibni abi tholib, 3. wa`akhihis sokhibi sayyidina husain 4. wawalidaihima sayyidina ali bin abi tholib 5. wassayyidatina fatimatus zahro al-bathul rodiyallohu anhum lahumul fatikha …1x
13. Ila hadroti 1. sayyidisy-syaikh muhyiddin abi muhammad shulton al-auliya asyikh abdul qodir al-jaelani ibni abi soleh musa janka dzausat 2. wasayyidisy-syaikh abi hamid muhammad al-ghozali 3. wa akhihi shoghiri sayyidisy-syaikh achmadal ghozali 4. wasayyidisy-syaikh abi bachri as-sibli 5. wasayyidisy-syaikh qutbi ghousi habibi abdi alwi al-hadad rodiyallohu anhum lahumul fatikha ..2 x
14. Ila Hadroti 1. sayyidisy-syaikh abu yazid taufur ibni isa al-bustomy 2. wasayyidisy-syaikh muhammad hanafi 3. wasayyidisy-syaikh yusuf bin ismail an-nabhani 4. wasayyidisy-syaikh jalalidin as-suyuti 5. wasayyidisy-syaikh abi zakariya abi yahya ibni sarofi an-nawawi rodiyalluhu anhu lahumul fatikha …1 x
15. Ila Hadroti 1. sayyidisy-syaikh abdi wahab asy sya`roni 2. wasayyidisy-syaikh ali nuriddin as-sauni 3. wasayyidisy-syaikh abi abbas achmad ali bunniy 4. wasayyidisy-syaikh ibrohim adzhama 5. wasayyidisy-syaikh ibrohim ad-dasuki rodiyallohu anhum lahumul fatikha …1x
16. Ila Hadroti 1.Assyaikh abi abbas sihabiddin achmad umar al-ansori al-mursiyi 2. wasayyidisy-syaikh abi sa`id abdi karimi busyiri 3. wasayyidisy-syaikh abi hasan al-bachkri 4. wasayyidisy-syaikh abi abdillah ibni ismail al-bukhori 5. wasayyidisy-syaikh jainiddin ibni abdi aziz al-mali baril fanani 4. wasayyidisy-syaikh tajiddin ibni atoillah as-sakandari rodiyallohu anhu lahumul fathika ..1x
17. Sholawat 300 x
18. Ila hadroti a`immati arba`ati mujtahidi ashabi madzahibi arba`ah 1. wakhususon sayyidisy-syaikh Muhammad idris as-syafi`I 2. wasayyidisy-syaikh abi khofdin umar suhro wardiyi 3. wasayyidisy-syaikh abi madyana 4. wasayyidisy-syaikh ibnu maliki al-andalusia 5 wasayyidisy-syaikh. Zainiddin sulaiman az-zajuli 6. wasayyidisy-syaikh muhyiddin ibni arobi 7. wasayyidisy-syaikh imron bin Husain rodiyallohu anhu lahumul fatikha ..1x
19. Ila hadroti 1. Qutbi kabiri abdi salam al-masyisi, 2. wasayyidisy-syaikh abi al-hasani ali ibni abi abdi jabbari as-syadzili 3. wasayyidisy-syaikh abi ma`fudin al-karhiyi 4.wasayyidisy-syaikh abil hasan sarris saqoti 5. wasayyidisy-syaikh abi qosim al-imam al-zunaid al-baghdadi 5. wasayyidisy-syaikh abi abbasi achmad al-badawi 6. wasayyidisy-syaikh achmad abi husain ar-rifaiyi 7. wasayyidisy-syaikh achmad al-badawi 8. wasayyidisy-syaikh abi abdillah ibni nu`mani rodiyallohu anhu lahumul fatikha …1 x
20. Ila hadroti 1. wasayyidisy-syaikh imam al-hasan abi hasani abi said al-basyri 2. wasayyidatir robiah al-adawiyah 3. wasyyidah ubaidah binti abi kilab rodiyallohu anhu lahumul fatikha …1x
21. Ila Hadrotin 1. sayyidisy-syaikh Sulaim adz-daroein, 2. wasayyidisy-syaikh as`adinil mukhasibin, 3 wasayyidisy-syaikh abi sayyid din-dunnun al-misri, 4. wasayyidisy-syaikh Husain al-Mansyur al-hallaj, 5. wasayyidisy-syaikh Jalaluddin ar-rumi, 6. wasayyidisy-syaikh Abi khofdin umar bin farid al-sarofi al-hamwiyi al-misri rodhiyallohu`anhu lahumul fatikha …1x
22. Wakhususon sunan ampel, sunan bonang, sunan drajat, sunan giri, sunan gunungjati, , sunan kudus, sunan muria, sunan, sunan kali jogo, syeich maulana malik ibrahim alfatikha …1 x
23. Wakhususon 1. Mbah Kyai Hasyim As`ary 2. Mbah Munawwir 3. Mbah Bahkruddin, 4. Mbah Kyai Muhammad Soleh Bahruddin rohimallohu ta`ala Al-Fatikha …1x
24. Wakhususon Ila ruhi wa jasadi, 1. Mbah Kholil, 2. Mbah Khamid, 3. Mbah Abdulloh Amin, 4. Mbah Min, 5. Mbah Qusyairy Ilyas, 6. Gus Khamim Jazuli, 7. Mbah Slagah, 8. Mbah Sumberkerto, 9. Mbah Darrin, 10. Mbah Nyai Kholifatus sarifah 11. Mbah Semendi 12. Mbah Kyai Jalil Mustaqim, 13. Mbah Kyai Nawawi 14. Sayyid Arif, 15. Sayyid Abdurrohan, 16. Syeich Jumadil Kubro, 17. Syeich Yasin, 18. Mbah Syahri, 19. Mbah Mangli, 20. Mbah Kyai Badrudin, 21. Mbah Kendil Wesi 22. syeich Damanhuri Al-Fatikha …3x
25. Wakhususon Ila ruhi wa jasadi 1. mbah Madun 2. mbah ki ageng penanggungan Al-Fatikha 1x
26. Ila Ruhi…/… (sebutkan nama kakek dan nenek minimal 2 turunan) Al-Fatikha…1x
27. Ila Ruhi wa jasadi Abi wa Umi … (ibu/ bapak) Al-Fatikha…1x
28. Ila Hadiyati babir rohmatin nafsi… (sebutkan nama istri dan anak bagi yg sudah menikah) Al-Fatikha…1x
29. Wakhususon wilayah (sebut nama dusun, desa kec. Kab. Prop. Pulau, NKRI) ‘jauhkan dari segala marabaha dan musibah aman3 ila yaumil qiyamah” al-fatihka ..1x
30. Ila hadroti ahya`i wal amwati min jami`issolikhina minal auliya`irrizalil arifin wal ulama`il amilin wajai`il auliya`i’ fi jawata wa madurota wa Indonesia wabil khossin jami`i sunan-sunan walisongo ajma`ina wasairissadati shoufiyatil muhakikina ainama kanu mim masyarikil ardlo ila maghoribiha innalloha yajma`una waiyahum wayahdina bi himayatihim yamahmina bihimamatihim wayumiduna bimadadihim wayu`iduna mim barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa`ulumihim fiddaroein, waila hadrotin mujtabah sollallohu alaihi wasallam alama nawassalafussolihk Al-Fatikha …3x
31. Ila hadroti ihwani dzkirina bi dzikril ghofilin wadzakiroti taghommada humullohu wamaghfirotu minallohi waridwan lahumul fatikha …1 x
32. Tahlil 100 x
33. lamabuda illaloh lamaksuda illalloh lamadzluba illalloh lamaujuda illalloh maula yasolliwasallim daiman abada ala habibika khoiril kholqikul lihimin huwal habibulladi turjasofa atuhu likullihau liminal ahwalimuktahimi
34. lishohibi burdati liqodoi hajatina wahajatiku min hawaijiddunya wal akhiroh al-fatikha …1x

P. Sholat at-taubah 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan littaubati rokataini ada`an lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“ ya Alloh terimalah tobat saya ampunilah segala dosa saya perkataan saya dan tingkah laku saya. segala tinglaku saya jadikanlah amal ibadah untukMu)
Q. Sholat Litsubutil Iman 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan Litsubutil Iman rokataini lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“ Ya Alloh tambahkan nikmat islamku nikmat imanku dan nikmat ihksanku, mudahkan segala urusanku, bahagiakanlah diriku ila yaumil qiyamah)
R. Sholat Birrul Walidain 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan Birrul Walidain rokataini lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“Ya Alloh ampunilah dosa Ibu Bapak saya terimalah tobatnya, segala tingkah lakunya jadikan amal ibadah, jauhkan dari segala macam musihbah, segala macam mara bahaya, jin setan, tambahkan nikmat islam ikhsan, iman mudahkan segala urusannya
S. Sholat Lidaf`il Bala` 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan Lidaf`il Bala`rokataini lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“Ya Allah saya beserta keluarga sahabat sanak famili dimanapun berada serta desa, kecamatn, kab. Prop. NKRI (sebutkan nama wilayah masing2) Jauhkan dari segala macam bentuk musibah didarat maupun di laut selamatkanlah alamnya selamatkanlah rakyatnya

T. Sholat Isya Untuk dzikir setelah sholat isya baca point A- H
U. Doa : “Ya Alloh kulo anak putu kulo tiang sepah kale kulo guru-guru kulo sedoyo dulur-dulur kulo sedoyo bolo tonggo luko sedoyo sak anak putune tobate panjenengan terami dosa-dosane panjenegan sepuro sedoyo tingkah polahe panjengan dadosaken amal ibadah sedoyo amal ibadahe panjengan terami gusti .. tambahaken nikmat islame nikmat imane nikmat ihsane ila yaumil qiyamah gampilaken dalane drajat gampilanken dalane pangkat gampilaken dalane ilmu gampilaken dalane rizki rizki jembar barokah masalah ruweto yonopo panjenengan udaraken masalah jeruwo yonopo dadosaken cetek masalah angelo yonopo dadosaken gampil masalah buteko yonopo dadosaken bening la haula wala quwata illabillahhil aliyil adhim.” ( bagi sedulur yang berdoa ini hendak menggunakan bahasa adat masing2 )
V. Sholat Tasbih
W. Sholat Hajat/ Tahajut
X. Sujud Syukur

Keterangan :
1. Ba`da sholat magrib dibaca dan dilaksanakan Point A – S
2. Untuk ba`da sholat subuh baca point A – O
3. Sholat ba`diyah dan Qobliyah di ikutkan juga sholat point J dan M ( Taubat & Lidaf`il bala`)
4. Dzikir setiap sholat Fardhu Dhuhur, Asyar Isya baca Point A – N
5. Untuk shoaltul lail/ sholat malam ditambah poin V – X
6. Sebainya setiap sholat fardhu pad rokaat pertama setelah membaca alfatikha baca surat At-taubah ayat
29,”laqod jaa akum rosulum min anfusikum ..ila akhir …
7. Sholat hajat (poin W) lebih diperbanyak rokaatnya setiap 2 salam akan lebih menambah mantaaap tak terasa hingga berjam-jam jik sudah khusu`nuwun.
sekian

Demikian Amalan ini saya sampaikan dan mungkin ini adalah amalan terakhir yang saya posting ke LASKAR KOS, dan apabila ada kata2 yang kurang berkenan dihati sedulur semua saya mohon maaf… dan mohon dibenarkan apabila ada kesalahan dalam penulisan dan tata bahasa pada Dzikir ini. Sekali lagi mohon maaf saya wong tani sekali extion lagi garap sawah… maklum wong ndeso HP saja dipinjami pecah lagi casingnya sukur2 yang punya gak minta balik…untung kakak saya punya warnet jadi bisa ketemu sama KHODAM SAKTI sekali lagi saya tidak bisa apa-apa nulispun sangat jadul tanpa sopan santun norak amat narsis bin edan .. rumahpun ngampung ke orang tua telingaku dungu sekali kalau orang bicara satu meter kalo gak keras gak dengar sudah kurang apa bodoh saya …Duh gusti …kulo mboten nyuwun nopo-nopo gusti… namung ridho panjenengan gusti ingkang kulo suwun …sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamu`alaikum Wr.Wb.Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA +6285879593262

koin banyak hoki1000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.